Contact Us/สมัครสมาชิก

Registerสมัครสมาชิก

Your Personal Detail

Your Address

Terms & Condition

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

1. ถ้าหากทางลูกค้าทำของที่มีค่าสูญหายทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบไดๆ
2. ถ้าหากทางลูกค้าทำลายหรือทำอุปกรณ์เสียหาย ทางลูกค้าต้องเสียค่าปรับตามราคาที่เรากำหนด
3. ทางลูกค้าต้องชำระเงินก่อน 7วันจากวันที่ออกเดินทางโดยเว็บไซต์
4. ถ้าหากมีการยกเลิกการจองทางลูกค้าต้องแจ้งทางเราก่อน 7วันจากวันที่ออกเดินทางโดยเว็บไซต์(หลังจากนั้นเราไม่สามารถคืนเงินได้)
5. ถ้าหากมีสถานการณ์เช่น รถติดหรือหิมะตกหนักทำไห้ทางลูกค้าเสียเวลาและไม่สามารถทันเวลาขึ้นเครื่อง เช็คอินทางเราจะไม่มีการ รับผิดชอบไดๆทั้งสิ้น
6. ในกรณีที่ทางลูกค้ากลับมาไม่ตรงเวลาที่ทางเรากำหนดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนเดินทางที่วางไว้