เงื่อนไข

1.ถ้าหากทางลูกค้าทำของที่มีค่าสูญหายทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบไดๆ
2.ถ้าหากทางลูกค้าทำลายหรือทำอุปกรณ์เสียหาย ทางลูกค้าต้องเสียค่าปรับตามราคาที่เรากำหนด
3.ทางลูกค้าต้องชำระเงินก่อน7วันจากวันที่ออกเดินทางโดยเว็บไซต์
4.ถ้าหากมีการยกเลิกการจองทางลูกค้าต้องแจ้งทางเราก่อน7วันจากวันที่ออกเดินทางโดยเว็บไซต์(หลังจากนั้นเราไม่สามารถคืนเงินได้)
5.ถ้าหากมีสถานการณ์เช่น รถติดหรือหิมะตกหนักทำไห้ทางลูกค้าเสียเวลาและไม่สามารถทันเวลาขึ้นเครื่อง เช็คอินทางเราจะไม่มีการ
  รับผิดชอบไดๆทั้งสิ้น
6.ในกรณีที่ทางลูกค้ากลับมาไม่ตรงเวลาที่ทางเรากำหนดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนเดินทางที่วางไว้